Jeżeli szczepienie przeciw COVID-19 dopiero przed Tobą, odwiedź kategorię PRZYPINKI DLA CZEKAJĄCYCH NA SZCZEPIENIE i w ten sposób wesprzyj naszą akcję.

Szukaj

Regulamin Akcji Społecznej #niewszczepionke

§1. Postanowienia ogólne

1. Poprzez użycie słowa Akcja w niniejszym regulaminie rozumie się pełną nazwę akcji tj. Akcja Społeczna #niewszczepionkę.

2. Organizatorem, autorem oraz koordynatorem Akcji jest Studio Reklamowe Przypina, ul. Redłowska 26, 81-450 Gdynia.

3. Jedynym właścicielem praw majątkowych oraz praw autorskich do rozwiązań kolorystyczno-plastycznych do loga, materiałów wizualnych, projektów przypinek, projektu opaski jest Organizator.

4. Przypinki oraz Opaska to gadżety będące elementem Akcji, mające za zadanie popularyzację akcji szczepionkowej i które dostępne są do zakupu przez stronę Organizatora www.niewszczepionke.pl.

4. Uczestnicy Akcji to partnerzy, ambasadorzy i osoby zaangażowane w organizację i promocję Akcji.

5. Kupujący to podmiot, który złoży i opłaci zamówienie na Przypinki lub Opaski.

5. Udział w Akcji jest dobrowolny.

6. Akcja jest dedykowana każdej osobie w każdym wieku z zastrzeżeniem, że Uczestnicy poniżej 3 roku życia nie powinni korzystać z Przypinek ze względu na możliwość urazu podczas ich użytkowania.

§2. Informacje o Akcji

1. Akcja realizowana jest ze środków własnych Organizatora.

2. Akcja będzie realizowana od dnia 15.02.2021 r., a jej czas trwania nie jest ograniczony.

3. Cele akcji:

- umożliwienie osobom zaszczepionym pokazania ich troski o innych uczestników życia publicznego;
- popularyzacja akcji szczepionkowej przeciw Covid-19;
- pomoc w wysiłkach mających na celu zaszczepienie jak największej liczby osób;
- wykreowanie pozytywnego przekazu dotyczącego szczepień.

4. Założenia Akcji: udział w Akcji polega na zakupie Przypinek lub Opasek sprzedawanych na stronie Organizatora, a następnie noszenie tych gadżetów w widocznym miejscu lub komunikowanie tego wśród społeczeństwa lub za pomocą mediów społecznościowych w celu popularyzacji akcji szczepionkowej. 

§3. Zasady wsparcia Akcji

1. Kupujący składa zamówienie u Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.niewszczepionke.pl.

2. Zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Organizatora.

§3. Zobowiązania organizatora i Uczestników Akcji

1. Organizator oraz Uczestnicy Akcji przystępujący do Akcji, w celu realizowania wspólnego celu jakim jest popularyzacja akcji szczepionkowej przeciw Covid-19, zobowiązują się do:

- współdziałania i terminowego wykonywania przydzielonych w Akcji zadań;
przestrzegania łączących ich regulaminów, porozumień uczestnictwa w Akcji;
promowania Akcji wśród społeczności lokalnej oraz na skalę międzynarodową;
godnego wypełniania swoich obowiązków.

2. Organizator Akcji zobowiązuje się do przekazania części dochodów ze sprzedaży Przypinek i Opasek na cele statutowe wybranej organizacji pozarządowej.

§5. Zagadnienia prawne

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne Uczestników Akcji i Kupujących powstałe w ramach Akcji, w trakcie trwania akcji i po jej zakończeniu.

2. Uczestnictwo w Akcji oraz sam fakt noszenia Przypinek lub Opasek nie może być stosowany jako element / symbol / próba uchylenia się od odpowiedzialności administracyjnej, karnej oraz cywilnej za łamanie zasad kwarantanny oraz innych obowiązujących przepisów i aktów prawnych uchwalonych w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

3. Każdy z Uczestników lub Kupujących w momencie naruszenia odpowiednich przepisów obowiązujących w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 odpowiada wyłącznie osobiście.

4. Zabroniona jest odsprzedaż gotowych Przypinek lub Opasek.

5. Zabroniona jest komercjalizacja każdego z autorskich rozwiązań Akcji. Nie jest dopuszczalne, aby Uczestnicy lub Kupujący biorący udział w Akcji robili to dla osiągania korzyści materialnych.

6. Autorska koncepcja Akcji jest chroniona prawem autorskim i majątkowym. Naruszenie praw Organizatora będzie skutkowało odpowiednimi i zdecydowanymi działaniami w oparciu o obecne ustawodawstwo.

§6. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj